Kjøpsvilkår

Generell informasjon

Disse vilkår og betingelser for kjøp gjelder når du som forbruker legger inn en bestilling hos GaveTopia e-handel www.gavetopia.no. Salg på gavetopia.no utføres av GaveTopia DA(932 109 948), Vestkappvegen 464, 6750 Stadlandet, post@gavetipia.no. Når du foretar et kjøp på gavetopia.no inngår du en kjøpsavtale med GaveTopia DA. Du er også klar over at du er bundet av disse vilkårene og betingelsene samt våre retningslinjer for personvern, som du kan se her  Disse vilkårene og betingelsene for kjøp kan endres, og det er derfor ditt ansvar å gjennomgå vilkårene og betingelsene for hvert enkelt kjøp. 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er GaveTopia DA, post@gavetopia.no, +47 924 77 609, org nr 932 109 948, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Alle våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer MVA. MVA rapporteres på ordrebekreftelsen/kvitteringen. Prisene inkluderer ingen leveringskostnader. Nåværende priser er rapportert på nettstedet i nærheten av varene.  I tilfelle den oppgitte prisen åpenbart er feil, er vi ikke forpliktet til å tilby den lavere feilaktige prisen.  

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Om det ser ut som en åpenlys feil, tar vi kontakt med kunde. 

5. Betalingen

Handel gjennom GaveTopia er trygt og enkelt. Du velger mellom direkte betaling gjennom banken eller kortbetalingen der debet- eller kredittkortet ditt er koblet til Visa eller Mastercard/Eurocard, Vipps eller kjøp nå betal senere med Klarna.

Kontoen din blir ikke belastet før varen/varene er blitt sendt fra oss.

Pengene blir refundert til oppgitt betalingskonto ved retur.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 15 dager etter bestillingen fra kunden, om ikke annet er avtalt. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

6.1) Henting av varer hos GaveTopia
Om man vil hente varer direkte fra GaveTopia og unngå fraktkostnader, kan man hente varer/varene mellom klokka 11.00-15.00(man-fre) på følgende adresse: Nabben 276740 SeljeNorgePakken må bli hentet senest tre arbeidsdager( lørdag, søndag og helligdag telles ikke som arbeidsdag ) etter bestillingsdato, den er leveringsklar etter 24 timer. 

6.2)Pakker som ikke blir hentet
Pakken din vil forbli på leveringspunktet ditt i en tidsperiode som avhenger av det respektive leveringsselskapets retningslinjer. Vi forbeholder oss retten til å fakturere deg et gebyr på 200 NOK hvis en pakke kommer tilbake til oss som en uavhentet pakke. Hvis du har betalt bestillingen din, men ikke hentet den, vil du ikke bli kreditert for fraktkostnader men du vil få tilbake den gjenværende summen du betalte for produktene. 

6.3) Force Majeure
GaveTopia er ikke forpliktet til å oppfylle kjøpet hvis det er en hindring som GaveTopia ikke kan overvinne, eller oppfyllelsen ville kreve ofre som ikke er rimelige i lys av kundens interesse i at GaveTopia oppfyller kjøpet. Kunden har heller ikke rett til kompensasjon for skaden kunden har lidd gjennom GaveTopias forsinkelse eller feil hvis forsinkelsen eller feilen skyldes en hindring utenfor GaveTopias kontroll som GaveTopia ikke med rimelighet kunne forventes å ha forutsett på kjøpstidspunktet og konsekvenser som GaveTopia ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet.   

7. Produktinformasjon og bilder

GaveTopia gjør sitt beste for å gi så nøyaktig produktinformasjon som mulig. Vi anbefaler imidlertid at du alltid dobbeltsjekker produktinformasjonen og innholdsfortegnelsen på emballasjen når du mottar forsendelsen, spesielt hvis du er allergisk eller overfølsom overfor noe stoff.

Emballasjen til produktene våre kan variere i utseende. I noen tilfeller kan en annen størrelse enn den som tilbys være avbildet. Av denne grunn er det alltid den skriftlige informasjonen om volum som gjelder. Hvis du er usikker på et produkt, kan du kontakte kundeservice post@gavetopia.no for mer informasjon.

Alt innhold på gavetopia.no eies av GaveTopia eller dets lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av blant annet immaterielle rettigheter og handelsrett. Dette betyr at varemerker, varenavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig forhåndssamtykke fra GaveTopia.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

9. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig(angrerettskjema, e-post eller brev).

Du kan finne vårt angrerettskjema på vår nettside her, eller neders på vår nettside i menyen under “Nyttig informasjon”. 

Angrefristen begynner å løpe:
- Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Om varen/varene ikke er levert tilbake i samme stand som de ble kjøpt, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen/varene. Dette vil gå utover refundert verdi kunde får tilbake ved returnering av varer/varer. 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk varene. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen.

9.1 Best før-dato
De fleste av produktene våre har et symbol som ser ut som en boks med åpent lokk. Symbolet viser enten 6, 12 eller 24 måneder. Dette indikerer produktets holdbarhet fra det tidspunktet det åpnes. Andre produkter har spesifikke datomarkeringer. Husk også at holdbarheten påvirkes av hvordan du oppbevarer og bruker produktet. For eksempel, ikke bruk fingrene uten en spatel når du fjerner hudkrem fra en krukke da bakterier sprer seg lett og produktets holdbarhet forkortes. Det er heller ikke bra for skjønnhetsprodukter å bli lagret for varmt eller i direkte sollys. 

10. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene heve avtalen.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig(for eksempel e-post).

For spesielle datoer som jul og morsdag, for eksempel, må bestillingene bestilles minst 10 virkedager før den spesielle datoen. Selv om det er bestilt på forhånd, kan vi ikke garantere at leveringstjenester vil være i stand til å oppfylle kravet til den spesielle datoen.

Oppfyllelse
Kjøper kan ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. 

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.Leveres produktet etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen 7 dager etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

11. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget, eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 14 days fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag eller kreve avtalen hevet.Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen 14 dager fra varsel. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holdevaren tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. 

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

13. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. 

14. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

15. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

GaveTopia Kundeservice

Du kan kontakte GaveTopia sin kundeservice på post@gavetopia.no angående spørsmål eller noe annet angående våre vilkår og betingelser for kjøp. Du kan også kontakte oss hvis du ønsker råd om produktvalg.

***

Kjøpsvilkårene ble fastsatt av GaveTopia DA 28.september.2023.

KONTAKTINFORMASJON

Postadresse: 
GaveTopia DA
Vestkappvegen 464
6750 Stadlandet

Organisasjonsnummer: 932 109 948
Epost: post@gavetopia.no
Telefon: +4792477609
Nett: gavetopia.no/pages/kontakt